Nhấn vào JoinNet_Android_Manual_zhtw.pdf đường liên kết để xem file.