Nhấn vào JoinNet_iOS_Manual_zhtw.pdf đường liên kết để xem file.