กลับ
Teaching Unit Year and term Course Code Course name and syllabus Lecturer Number of Credits Mandatory/Elective Schedule E-learn Core Capabilities
Graduate Institute of Applied Mathematics
111 academic year 1 semester 2105005_01
數學分析(一)
潘志祥 3 Elective
Mon. F & Wed. F
ไม่ Core Capabilities
Graduate Institute of Applied Mathematics
111 academic year 1 semester 2105009_01
研究方法(一)
黃博峙,黃志強,張覺心 3 Mandatory
Mon. E & Wed. E
ไม่ Core Capabilities
Graduate Institute of Applied Mathematics
111 academic year 1 semester 2105010_01
研究方法(二)
王琪仁,賴振耀,陳孟豁 3 Mandatory
Tues. E & Thur. E
ไม่ Core Capabilities
Graduate Institute of Applied Mathematics
111 academic year 1 semester 2105211_01
傅立葉分析導論
黃博峙 3 Elective
Tues. C & Thur. C
ไม่ Core Capabilities
Graduate Institute of Applied Mathematics
111 academic year 1 semester 2105501_01
應用數學導論(一)
尤玲凰 3 Elective
Mon. B & Wed. B
ไม่ Core Capabilities
Graduate Institute of Applied Mathematics
111 academic year 1 semester 2105521_01
數值線性代數
陳孟豁 3 Elective
Mon. E & Wed. E
ไม่ Core Capabilities
Graduate Institute of Applied Mathematics
111 academic year 1 semester 2106511_01
數值分析專題(一)
賴振耀 3 Elective
Tues. F & Thur. F
ไม่ Core Capabilities
Graduate Institute of Applied Mathematics
111 academic year 1 semester 2106553_01
最佳化專題(一)
紀美秀 3 Elective
Mon. G & Wed. G
ไม่ Core Capabilities
กลับ