Nhấn vào Available functions.pdf đường liên kết để xem file.